The intention of this blog is only to share the collections. Inadvertently if any file is under copyright, please intimate me so that it can be removed forthwith.

Saturday, March 26, 2011

Stotra to excel in studies

http://img858.imageshack.us/img858/7683/saraswativeena.jpg
Given below is the Vak Saraswati Hridaya Stavah which is Brahma Prokta. The
presiding deity of this Stotra is Vak Saraswati rupa Devi Sarada. This stotra
is chanted by the brahmacharis who are into Veda Vidya and Sastra Adhyayana.
Specially, Veda Vidyarthis who are learning Veda, Tarka, Mimamsa, Vedanta, this
stotram is VERY ESSENTIAL for them to excel in studies. Regular parayana of
this stotra bestows sharp memory, razor sharp intelligence, analytical skills,
victory in sastra charcha (polemics and debates). This is quite popular among
the closed circles of Sarada Upasakas of Kashmir and in Sringeri.

This stotra was given to me by Brahmasri Gollapudi Gopalakrishna Sastry, who was
a very close friend of my gurunatha. Shri Gopala Krishna Sastry was the 1st
guru of Shri Bharati Tirtha Mahaswamigal of Sringeri. He taught swamigal Tarka,
Vedanta and Sutra Bhashya in Narasimha Vana. Later on Abhinava Tirtha Swamigal
taught the advanced sciences to Sannidhanam.

This stotra is the favorite of both my gurunatha and Gopalakrishna Sastry. Shri
Gopala Krishna Sastry used to reside in Sringeri and later on shifted his
residence to Hyderabad. Now he is no more. A few words on him. Shri Gopala
Krishna Sastry, learnt Tarka, Vyakarana, Mimamsa, Kavya, Sankara Advaita and
Kashmir Trika Siddhanta (entire Tantraloka) from Brahmasri Mahamahopadhyaya
Dravida Rajeshwara Sastry of Kasi. Initiated into Srividya Upasana by Brahmasri
Tadepalli Raghavananarayana Sastry of Chandavolu. Right from childhood, he was
brought up under the personal care of Chandrasekhara Bharati Swamigal.
Currently, the grandson of Dravida Rajeswara Sastry is residing in Chennai. His
name is Mani Dravida Sastrigal.

It is my fortune that Gopalakrishna Sastry used to reside next to our street in
Hyderabad. Now he is no more. This stotram is the kripa bhiksha of this great
personality.

VAK SARASWATI HRIDAYA STAVAH

Asya shrI saraswatI stOtra mahAmantrasya; brahmA rishih; gAyatrI chandah; shrI
saraswatI dEvatA; mEdhA pragyA siddyarthE japE viniyOgah

Om aim aim aim jApya tushTE himaruchi makuTE vallakIvyagrahastE
mAtarmAtar namastE daha daha jaDatAm dEhi buddhim prashashtAm
vidyE vEdAntagItE shruti paripaThitE mOkshadE muktimArgE
mArgAtIta swarUpE bhava mama varadE shAradE shubhra varNE

Om hrIm hrIm hrIm hrudya bIjE shashiruchimukuTE kalpavispashTa shObhE
bhavyE bhavyAnukUlE kumativanadahE vishwavandhyAnghri padmE
padmE padmOpavishTE praNata janamanO mOda sampAdaitri
prOtphullE jnAnakUtE hariharadayitE dEvi samsAra sArE

Om klIm klIm klIm suswarUpE daha daha duritam pushtaka vyagra haste
santushTAkArachittE smitamukhashubhagE jhrumbhiNI stambha vidyE
mOhE mugdhaprabOdhE mama kuru kumatithwAntavidhwa msa mIDE
gIrvAgIrvAgbhArati tvam kavivara rasanE siddhidE siddhi sAdhyE

Om sauh sauh sauh shakti bIjE kamala bhavamukhAmbhOjarUp E svasvarUpE
rUpE rUpa prakAshE sakala guNamayE nirguNE nirvikArE
sasthUlE nainasUkshmE( a)pyaviditavibha vE jApyavijnAna tattvE
vishwE vishwAntarALE sakalaguNamayE nishkaLE nityashuddhE

Om dhIm dhIm dhIm dhAraNAkhyE dhritimatinuti bhirnAmabhih kIrtanIyE
nityE(a)nityE nimittE munigaNavinutE nUtanE purANE
puNyE puNyapravAhE hariharavinutE pUrNatattvE suvarNE
mAtar mAtrArthatattvE bhagavati matidE mAdhavE prIti mOdE
staumi tvAm tvAm cha vandE mama bhaja rasanAm mA kadAchittvabOdhah
mAmE bhuddhirviruddha bhavatu mama manah pAhi mAm dEvi pApAt
mAmE dukham kadAchit kvachidapi samayE pushtakE mA kurutvam
shashtrE vAdE kavitvE prasaratu mamadhIrmA stukunThA kadAchit

ityEtaih shlOkamukhyaih pratidinam ushasistautiyO bhaktinamrah
vANim vAchaspatErapyabhim ata vibhavo vAkpaTurnashtapanka h
sah syAdishTArthalAbhai h sutamiva satatam pAtitam sA cha dEvi
saubhAgyam tasya lOkE prabhavati kavita vighnanAshashcha bhUyAt

nirvighnam tasyavidyAprabhavat i satatam chAshrutagranthabOd hah
kIrtih trailOkyamadhyE nivasativadanE shAradA tasya sAkshAt
dIrghAyurlOkapUjya ssakala guNanidhih ssantatam rAjamAnya
vAkdEvyA ssamprasAdA trigati vijayI jAyatE satsabhAsu

brahmachArI vratImounI trayodashyAm nirAmishah
sArasvata japAt pATAtsakri dishTArtha lAbhAn
pakshadvayE trayodashyAm Ekavimshati samkhyayA
avicchinnam paTEddhImAn dhyAtva dEvIm saraswatIm

sarvapApa vinirmuktah subhagO lOkavishrutah
vanchitam phalamApnOti lOkE(a)sminnAtrasam shayah

// iti shrI brahmAnda purANE nArada nandikEshwara samvAde brahma prOktE
vidyAdAna vAk saraswatI hridaya stOtram sampUrNam //

May your child be blessed by Devi Sarada and may Devi Saraswati dance at the tip
of the tongue of your child

sent by Mr. K.N. Ramesh
Blogger VaK said...
Sir, Could you please provide me this prayer in Sanskrit (PDF format)?
March 27, 2011 6:28 AM
Anonymous Soundar Rajan said...
Dear Sir, A request kindly publish the script in sanskrit or kindly record in your voice, yourself chanting, for the benefit of all and for the posterity in particular so that there is no apabrumsham of words.
March 27, 2011 10:54 PM

2 comments:

VaK said...

Sir, Could you please provide me this prayer in Sanskrit (PDF format)?

Soundar Rajan said...

Dear Sir,
A request kindly publish the script in sanskrit or kindly record in your voice, yourself chanting, for the benefit of all and for the posterity in particular so that there is no apabrumsham of words.